دکتر احمد بیگلری (مدیر گروه علوم سیاسی)

 

  آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

 

  مرتبه دانشگاهی : استادیار

 
  گروه آموزشی : علوم سیاسی