دکتر سید علی مرتضوی امامی زواره

 

 
  آخرین مدرک تحصیلی : دکتری

 

  مرتبه دانشگاهی : استادیار

 
  گروه آموزشی : اقتصاد